Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze 2014-2020

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

W perspektywie finansowej 2014-2020 Lasy Państwowe planują kontynuować projekt małej retencji nizinnej pod nieco zmienioną nazwą "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).

 

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych (np. zabudowę przeciwerozyjną cieków).

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, rozbudową, modernizacją i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • budową, rozbudową, modernizacją i poprawą funkcjonowania zbiorników retencyjnych, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami.

Za najistotniejszy, mierzalny efekt projektu uznano przede wszystkim retencjonowanie wody. Planowanym rezultatem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody.

Wg szacunkowych danych dzięki budowie, modernizacji lub poprawie funkcjonowania obiektów małej retencji zmagazynowanych zostanie ok. 10,1 mln m3 wody.

Na terenie Nadleśnictwa Lipka w projekcie będą realizowane zadania dotyczące:

1. Odtwarzanie istniejących oczek wodnych.
2. Odtwarzanie istniejących oczek wodnych wraz z zastawką na grobli,
3. Budowa zastawek na rowach,
4. Budowa grobli ze stałym piętrzeniem
5. Odbudowa zastawek

Według szacunkowych danych dzięki budowie , modernizacji oraz poprawie funkcjonowania obiektów małej retencji zmagazynowanych zostanie na terenie Nadleśnictwa Lipka około 60.033 m 3 wody.